• ENG
  • SWE
  • RUS
Nordiskt centrum
020-240 300 facebook
  • ENG
  • SWE
  • RUS

Политика конфиденциальности

 

 

Introduktion

Nedan beskrivs hur Nordiskt Centrum för Kirurgi, org nr 556858-8932 (”NCK” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter.

I relationen mellan en vårdgivare och en patient hanteras information om patientens hälsa. Denna information är särskilt känslig och det är viktigt för oss att du känner tillit i hur vi hanterar dessa uppgifter. Denna hantering är strikt reglerad av specifik lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

NCK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för sina patienter.

 

Insamling av personuppgifter

Från dig

De personuppgifter vi samlar in direkt från dig inkluderar namn, personnummer, kontaktuppgifter samt information om din hälsa. Vi får denna information dels genom frågor, dels genom fysisk undersökning.
Alla uppgifter vi hämtar in och registrerar gör vi för att kunna ge dig en så säker vård som möjligt.

Från annan part

Det finns tre scenarion där vi kan få information om dig och din hälsa från en annan vårdgivare:
● Då vi beställer kompletterande undersökningar, tex blodprover, röntgen, ultraljud, arbetsprov. Resultaten av dessa undersökningar kommer vi spara i våra system.
● Då en annan vårdgivare remitterar dig till oss, kommer vi behandla och spara remissunderlaget i våra system.
● Då vi behöver kompletterande information kring en tidigare vårdkontakt du haft, kommer vi begära in journalkopior från detta, men alltid med medgivande

 

Ändamål och rättslig grund

Säker vård
Den absolut främsta anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna erbjuda dig en så säker vård som möjligt. En förutsättning för detta är att vi känner dig identitet och ditt hälsotillstånd så grundligt som möjligt. Särskilt känsliga uppgifter som inte bidrar till en säkrare vård skall vi ej behandla, det inkluderar sexuell läggning, religion och politiskt tillhörighet.

Rättslig skyldighet
Hur vi skall och får hantera dina uppgifter är lagstadgat i Patientdatalagen (SFS 2008:255), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) och Bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
För att kunna administrera ersättningar och bokföring relaterade till vården måste vi specificera åtgärd per patient.

Intresseavvägning
Utöver ovan kan vi även med stöd av intresseavvägning hantera information för statistiska ändamål inför marknadsföring.

 

Utlämning av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter:
● Till dig, om du begär det, för att du sedan skall kunna lämna dem vidare
● Som svar på en remiss från en annan vårdgivare
● Till en annan vårdgivare som begär dem, förutsatt att du lämnat ditt samtycke
● För ekonomiska administration
● Externa tjänsteleverantörer av tex IT-system, men endast i den omfattning
det krävs för
● Behöriga myndigheter, tex e-hälsomyndigheten vid förskrivning av läkemedel

 

Tredjelandsöverföring

Vi lämnar som huvudregel inte ut dina personuppgifter till parter/personuppgiftsbiträden som är belägna utanför EU/EES, men skulle så komma att ske så garanterar vi att dessa parter lever upp till en hög skyddsnivå.

Tidsperiod
Vi har en rättslig skyldighet att spara dina journalhandlingar under minst 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen. I övrigt så sparar vi inte dina personuppgifter under längre tid än de behövs för respektive ändamål.
Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål endast så länge som du är registrerad som kund hos oss.

 

Dina rättigheter

Som registrad har du ett antal rättigheter, dels för att försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt, dels för att du ska få tillgång till dina personuppgifter. Dessa är rätten att
● få information om vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte
● få information om vilka som får del av personuppgifterna
● begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
● återkalla eventuellt samtycke
● lämna klagomål till Datainspektionen.
● motsätta sig direktmarknadsföring

Kontakt
Om det är något du undrar berättar vi gärna mer.

E-post: info@nordisktcentrum.se
Vi tar emot dina frågor vardagar kl 08:00 — 16:00.

Om du har frågor om eller önskar framföra klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på 0739458770.