Fetma

Ökad risk för typ 2-diabetes:

5-10 gånger

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom:

2 gånger

Ökad risk för stroke:

2-3 gånger

Ökad risk för högt blodtryck:

3-5 gånger

Ökad risk för cance:

1,4 gånger

SJUKDOMAR KOPPLADE TILL FETMA

Diabetes Fetma och diabetes har ett starkt samband. Upp till 90% av alla som utvecklar diabetes i vuxen ålder uppvisar övervikt. Gastric bypass och Gastric sleeve-metoderna har en tydlig effekt på regleringen av höga blodsockernivåer och botar i de allra flesta fall diabetes typ 2, samt förbättrar blodsocker kontrollen hos typ 1 diabetiker.

Hjärt- och kärlsjukdomar Dessa utgör en av de vanligaste dödsorsakerna idag, och det finns en klar koppling mellan hjärtsjukdom och övervikt. För patienter som genomgår en viktminskningsoperation sänks ofta blodtrycket. Studier visar även att viktminskningsoperation minskar risken för död i hjärtinfarkt.

Högt blodtryck En svensk studie visar att högt blodtryck är farligare för hjärtat hos överviktiga personer än smala och normalviktiga. En gastric bypass-operation har starkt positiv effekt på normalisering av blodtrycket.

Gallvägssjukdom Vid övervikt ökar kolesterolomsättningen och det finns en ökad risk att kolesterolkristaller fälls ut i gallan och att gallsten bildas. Vid förekomst av gallstenar kan en galloperation innan överviktsoperationen övervägas.

Reflux (sura uppstötningar) Vid övervikt trycker fettet i bukhålan ihop magsäcken och maginnehållet har då en tendens att bli pressat upp i matstrupen. Viktreduktion minskar kraftigt risken för sura uppstötningar.

Sömnapné (andningsuppehåll under sömn) Det är välkänt att många överviktiga lider av sömnapné. Sömnapné i sig är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död, men det är också en riskfaktor som kan ge upphov till ökad andel komplikationer vid överviktskirurgi. Vid misstanke om sömnapné remitteras patienten först till sömnapnémottagningen, för ställningstagande om CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure) innan beslut om operation tas. Efter operationen blir alla patienter med CPAP-behandling bättre och cirka 80–90% botade från sömnapnésyndrom.

Cancer Med ökande grad av kroppsvikt ses en ökad risk för cancer. Hos män, i tarm och prostata, medan överviktiga kvinnor löper större risk att drabbas av tumörer i bröst och underliv. Om effekterna beror på övervikten eller på fettvävens hormonella aktivitet är oklart. Det är heller inte utrett vad viktreduktion betyder för dessa tumörrisker.

Muskel- och ledvärk Det föreligger ett starkt samband mellan de flesta typer av muskuloskeletala problem och fetma. Viktnedgång efter överviktsoperation leder till förbättringar av såväl smärtor i viktbärande leder (ankel, knä och höft), som smärtor i delar av kroppen som inte är viktbärande. Se flesta ortopeder rekommenderar viktnedgång innan en patient genomgår höft- eller knäplastikoperation då detta förbättrar prognosen betydligt.

Menstruationsrubbningar Fettväven är aktivt involverad i hormonomsättningen. Studier visar att ju mer överviktig man är, desto vanligare är menstruationscykler utan ägglossning. Övervikt minskar fruktsamheten och därför kan viktnedgång ha en positiv effekt vid vissa former av infertilitet.

Psykosociala besvär Sjuklig fetma medför ofta upplevd låg livskvalitet och konsumtionen av de antidepressiva mediciner (liksom många andra mediciner) som används inom psykiatrin, kan öka risken att utveckla svår övervikt. Flera studier påvisar positiva effekter på livskvalitetsmätningar efter överviktskirurgi.